Święta Puszcza
Archidiecezjalne Centrum Duchowości

Informacja RODO

Działając zgodnie z ogólnym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

Centrum Duchowości Archidiecezji Częstochowskiej "ŚWIĘTA PUSZCZA", ul. Świętej Puszczy 6, 42-256 Olsztyn k/Częstochowy tel. +48 506 394 672informuje, że

I

[Osoba do kontaktu]

Administrator wyznaczył osobę do kontaktu w sprawach związanych z ochroną danych osobowych z którą możesz się skontaktować wysyłając informację na podany adres.

II

[Cele, podstawy prawne i okres retencji danych]

Dane osobowe będą przetwarzane przez administratora w następujących celach:

 1. realizacja umowy – w zakresie niezbędnym do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – przez okres współpracy;

 2. dokonywania rozliczeń realizacji umowy pomiędzy stronami , w tym realizacji płatności – w zakresie niezbędnym do wykonania umowy (art. 6 ust.1 lit. b RODO) – przez okres współpracy;

 3. realizacji obowiązków w zakresie egzekucji roszczeń – w celu realizacji obowiązków w zakresie egzekucji z wierzytelności wynikających z Kodeksu postępowania cywilnego, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, ustawy o komornikach sądowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) – przez 3 lata od ostatniego potrącenia;

 4. realizacji obowiązków w zakresie rachunkowości - w celu realizacji obowiązków wynikających z ustawy o rachunkowości (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) – przez 5 lat od końca roku, w którym nastąpiło zdarzenie ;

 5. realizacji obowiązków podatkowych – w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów podatkowych, w szczególności Ordynacji podatkowej, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku od towarów usług (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) – przez 5 lat od końca roku podatkowego;

 6. dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora polegającego na dochodzeniu swoich praw majątkowych lub niemajątkowych lub ochrony przed roszczeniami wobec administratora, zgodnie z przepisami ogólnymi, w szczególności z Kodeksem cywilnym (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – przez 3 lata od zakończenia współpracy;

III

[Odbiorcy danych]

1.Administrator udostępnia dane osobowe w następujących przypadkach:

 1. gdy taki obowiązek wynika z przepisów obowiązującego prawa, m. in. do Krajowej Administracji Skarbowej, Policji, innym organom państwowym;

 2. operatorom pocztowym, firmom kurierskim.

2.Ponadto dane osobowe mogą być ujawniane podmiotom przetwarzającym na zlecenie i w imieniu administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w celu świadczenia określonych w umowie usług, np.:

 1. usług teleinformacyjnych takich, jak hosting, dostarczanie lub utrzymanie systemów informacyjnych ;

 2. usług księgowych ;

 3. obsługi poczty tradycyjnej;

 4. usług prawnych i doradczych.

 

IV

[Przekazywanie danych osobowych pracowników, współpracowników]

1.W celu wykonania umowy Strony przekazują sobie Dane Osobowe swoich pracowników lub współpracowników, działających w ramach struktury organizacyjnej danej Strony w zakresie obejmującym: imię i nazwisko, służbowy numer telefonu, służbowy adres e-mail, miejsce pracy oraz stanowisko.

2.Pracownicy są poinformowani przez administratora danych o fakcie przekazywania danych osobowych.

V

[Prawa osób, których dane osobowe dotyczą]

1.Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo:

 1. dostępu

 2. do otrzymania kopii danych

 3. do sprostowania

 4. do usunięcia danych (w zakresie nie wymaganym dalszego przetwarzania przepisami prawa)

 5. do ograniczenia przetwarzania

 6. do sprzeciwu

2.Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą, powinna skontaktować się, wykorzystując podane dane kontaktowe, z administratorem i poinformować go, z którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać.

VI

[Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych]

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzoru, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2.

 

Kontakt

Centrum Duchowośći
Archidiecezji Częstochowskiej
ŚWIĘTA PUSZCZA
ul. Świętej Puszczy 6
42-256 Olsztyn k. Częstochowy

tel. +48 506 394 672
tel. +48 34/328-50-98

e-mail:
biuro@swietapuszcza.pl

dotpay.jpg

Galeria